Informații Publice

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Silvice Tulcea


Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările ulterioare (MO-238/27 martie 2008).
HG 229/2009 – Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.OUG nr. 59/2000 privind statul personalului silvic.
OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice.
HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare (MO nr.354 din 26 aprilie 2005).
HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea HG 333/2005, pentru reorganizarea direcțiilor de regim silvic și de vânătoare în inspectorate de regim silvic și de vânătoare.

Fond forestier


OM nr. 583/15.09.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligaţiile operatorilor economici legate de acesta.

OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora

OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor

OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea si conducerea arboretelor

OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării

OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 1672 din 07.11.2000.

OM nr. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum și din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.

OM nr. 223/07.04.2008 si nr. 1330/30.04.2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere si a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestieră.

OM nr.616/23.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare și exploatarea exemplarelor de cireș din arboretele de amestec

HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

Producţie, vânătoare şi salmonicultură


HG nr. 85/29.01.2004 actualizată – pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici

OM 1898/2010 – pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

RNP-Romsilva, Decizia nr. 712/28.12.2010 – Nivelul preţului pe specii şi pe sortimente dimensionale (preţ APV) pentru fundamentarea preţului de pornire a licitaţiilor pentru masă lemnoasă pe picior oferită la vânzare de către unităţile RNP-Romsilva.

RNP-Romsilva, Ordinul nr. 15654/VS/21.11.2011 – Adresa referitoare la valorificarea masei lemnoase.

DECIZIA nr. 341/01.07.1998 – Consumuri tehnologice de lemn în procesul tehnologic de exploatare a lemnnului.

Standarde (STAS-uri) pentru sortarea industrială a lemnului (Asociatia de standardizare din Romania):

-SR-1294-1993, Lemn rotund de răşinoase pentru industrializare.

-SR-2024-1993, Lemn rotund de fag pentrun industrializare.

-SR-1039-1993, Lemn rotund de gorun, stejar, gârniţă şi cer pentru industrializare.

-SR-3302-1993, Lemn rotund de diverse specii tari şi moi pentru industrializare.

-SR-2340-80, Lemn de steri şi crăci pentru mangalizare şi combustibil.

-SR-5170-73, Lemn rotund de răşinoase şi foioase pentru industrializare construcţii.

-SR-4667-89, Lemn rotund. Terminologia şi măsurarea defectelor.

L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic.

L 486/OG/81/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare.

Amenajarea pădurilor şi cadastru forestier


L 13/2007 – Legea energiei electrice.

L 107/1996 – Legea apelor.

L 85/2003 – Legea minelor.

L 351/2004 – Legea gazelor.

L 238/2004 – Legea petrolului.

L 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

L 210/2010 – privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport si distribuţie a energiei electrice.

L 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

L 526/2003 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi in Romania”.

L 7/1996 – Legea cadastrului.

OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.

OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.

OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.

OG 58/1998 – actualizări privind desfăsurarea activităţii de turism in Romania.

HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonei de protecţie sanitară si hidrologică.

HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism.

HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de energie electrică sin surse regenerabile de energie.

HG 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.

HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea pădurilor.

Ordin 196/2006 al ANRM – aprobare Norme si prescripţii tehnice actualizate privind zonele de protecţie si siguranţă a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condens si etan.

Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construire si repararea liniilor electrice care trec prin păduri si prin terenuri agricole.

Norme tehnice privind amenajarea pădurilor.

Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE.

Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia 605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.

Fond funciar şi păduri private


L 18/1991 fondului funciar

L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

L 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

L 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine

L 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

HG 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari

L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

L 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond.

HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului

OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune.

OM 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , cu modificarile si completarile ulterioare

Paza şi protecţia pădurii


H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier

H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

O.M. 785/2012- pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2012, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

O.M. 1346/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora

O.M. 454/2003- privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor

O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic

O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic

O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor

Legea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor

Legea 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

O.M. 769/2006-pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor.

L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor

O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.

H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se

supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Regenerarea pădurilor


Ordinul nr. 1648 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, privind aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si impadurire a terenurilor degradate”.

Ordinul nr.1653 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, pentru aprobarea “ Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerarilor”.

Pepiniere – metode si procedee pentru cultura in pepiniera a principalelor specii forestiere si ornamentale recomandari tehnice elaborate de ICAS in anul 1994.

Standarde pentru materiale forestiere de reproducere (Asociatia de standardizare din Romania):

-SR-1808-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Reguli de esantionare.

-SR-1908-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Metode de analiza.

-SR-1407-2004, Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie.

Legea 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate (MO 376/7 iunie 2010).

HG nr. 786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Ordinul 766 din 6 septembrie 2007 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea. (MO 646/21 septembrie 2007).

Ordinul nr. 676 din 22 septembrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de materiale forestiere de reproducere (MO nr.937 din13 octombrie 2004).

Ordinul nr. 312 din 14 mai 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere.

Ordinul nr. 494 din 12 iulie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere (MO nr.713 din 6 august 2004).

Ordinul nr. 768 din 28 octombrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si, respectiv, a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului (MO nr.6 din 4 ianuarie 2005).

Ordinul nr. 499 din 31 iulie 2003, al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica (MO nr.634 din 5 sept 2003).

HG nr. 611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se realizeaza controlul producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere.

Ordinul nr. 609 din11 iulie 2005, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere.

Ordinul nr. 157 din 12 martie 2008, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru modificarea anexei la Ord.609/2005 privind aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere.

Ordinul nr. 1028 din 30 iunie 2010, al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea delimitariisi descrierii regiunilor de provenienta pentru materiale de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile <<sursa identificata>> si <<selectionat>> pentru speciile de interes forestier din Romania (MO nr.617 din 1 septembrie 2010)

Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin: Ordonanta Guvernului nr.36/1998, Legea nr.204/2001 si Legea nr. 394/2006.

Ordinul nr. 718 din 7 mai 2010, al ministrului mediului si padurilor, pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.

Investiţii, mecanizare


HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

L 10/1995 privind calitatea in constructii

O 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

L 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

HG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

HG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in “Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din Romania”

L 500/2002 privind finantele publice

Achiziţii publice


 

L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.

O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania

Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania

Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007

HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007

O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007.

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B

Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B.

Arii protejate şi certificarea pădurilor


• OUG nr. 57/2007 actualizată cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

• OUG nr.195/2005, actualizată cu legea nr. 265/2006, privind protecția mediului;

• OUG nr.139/2005, actualizată, privind administrarea pădurilor din Romania;

• OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, modificată și completată cu OUG nr. 120/23.12.2010;

• OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național, Secțiunea a IIIa, zone protejate;

• H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;

• H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Lunca Mureșului, Parcul Natural Putna-Vrancea, Parcul Național Buila-Vânturarița;

• H.G. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Defileul Jiului;

• H.G. nr. 1.217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa;

• H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

• H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodarirea durabilă a pădurilor;

• H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

• Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;

• Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

• Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;

• Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului

metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

• Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către

administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora.

Resurse umane


L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011

O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare promovarea in grade profesionale si gradaţii a personalului silvic.

O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva.

O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcţia de Director General al RNP-Romsilva.

L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri.

Securitatea şi protecţia muncii


L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă.

HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii 319/2006.

H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni dosolombare.

H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de muncă.

H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă.

H.G.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia.

L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995

L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.

HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)

Evidenţa patrimoniului


H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.

Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial administrative si in administrarea consiliilor locale respective

H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public l statului si in administrarea MMP prin RNP.

H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

Legea 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor.

Legea 7/1996 – Legea cadastrului.

Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Creşterea, ameliorarea cailor de rasă


L 72/16.01.2002 Legea zootehniei

L 389/16.12.2005 Legea calului

L 24/2003 pentru aprobarea OUG 139/17.10.2002

OUG 49/28.06.2006 pentru modificarea sicompletarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unor baze de date pentru acestea.

L 514/29.12.2006 pentru aprobarea OUG 49/28.06.2006

Ordinul nr. 37/09.04.2010 al Autorităţii Naţionale Sanitară veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor modificat prin Ordinului nr. 103/04.08.2010 al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor.

Ordinul nr. 152/24.06.2010 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru stabilirea Comisiei Nationale de clasare si evaluare a cabalinelor de rasa.

Ordinul nr. 718/25.10.2006 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale modificat prin Ordinul 215/27.03.2008 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale privind aprobarea preturilor pentru cabalinele trecute in categoria Herghelia Nationala.

Ordinul 564/17.08.206 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale modificat prin Ordinul 440/31.05.2007 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul cabalinelor din categoria Herghelia Nationala.

Criterii de bonitare emise de Autoritatea Hipică Naţională (M.Of. , partea I, nr. 571/29.07.2008) privind abalinele de reproductie.

Relaţii publice


L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a L 544/2001

O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Comments are closed.