Ocolul Silvic Cerna

Ocolul Silvic Cerna este o subunitate a Direcției Silvice Tulcea, aflată în subordinea directă a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Din punct de vedere teritorial, ocolul silvic este situat în partea de nord a judeţului Tulcea, pe raza comunelor Dorobanţu, Cerna, Hamcearca și Greci.

Suprafață administrată este 13 751 ha, proprietate publică a statului, la care se adaugă 5 ha proprietăți private ale persoanelor fizice și 524 ha, pășuni împădurite proprietăți ale UAT-urilor. Suprafața, este împărțită în șase unități de producție.

Geografic, Ocolul silvic Cerna este situat în Podişul Dobrogei de Nord şi munţii Măcinului. Temperatura medie anuală prezintă valori cuprinse între 9,5-11,0o C, iar precipitaţiile medii anuale între 450 şi 600 mm. Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul nordic şi nord-estic care deţin 75% din frecvenţa lor pe direcţii.

În cadrul Ocolului silvic Cerna suprafața de 5237,81 ha (38%) se suprapune peste suprafața administrată de către Parcul Național Munții Măcinului. De asemenea, 2049,02 ha de pădure constituite primul rând de parcele limitrofe zonei de conservare a Parcului Naţional Muncii Măcinului.

Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în Parcul Naţional Muncii Măcinului se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zona Parcul Naţional Muncii Măcinului şi zonarea funcţională a pădurilor.

Pădurile ocolului sunt situate în etajele fitoclimatice: – F.D.1 (61%)– Etajul deluros de cvercete cu stejar şi amestecuri ale acestora și S.s. – Silvostepă (39%).

Comentariile sunt închise.