Ocolul Silvic Măcin

Ocolul Silvic Măcin, subunitate a Direcției Silvice Tulcea, este situat din punct de vedere geografic în podişul Dobrogei de Nord, între Munţii Măcinului şi Fluviul Dunărea, fiind structurat pe 10 unități de producție.
Fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de Direcția Silvică Tulcea prin Ocolul Silvic Măcin, are o suprafață de 13694 ha, ce variază din punct de vedere altitudinal între 5 m în Lunca Dunării şi 463 m în Munţii Măcinului. Acesta este arondat pe un număr de 24 cantoane silvice, reunite în 4 districte.

Pădurile Ocolului Silvic Măcin sunt situate în procent de 60% din suprafaţa ocolului în zona deluroasă din nordul Dobrogei şi în procent de 40% în zona din Lunca inundabilă a Dunării. Zona deluroasă este situată în unitatea geomorfologică denumită Dobrogea de Nord, unitate stăbătută în jumătatea sudică de linia de falie Peceneaga – Camena.
Această unitate corespunde resturilor lanţului muntos hercinic – climetric, care astăzi reprezintă un relief deluros pronunţat sub formă de creste şi văi cu altitudini ale căror maxime ating abia 463 m (vârful Greci).

Lunca inundabilă a Dunării este o regiune joasă care se prezintă ca o depresiune în lungul fluviului şi al braţelor sale – este cuprinsă între limitele albiei minore şi majore, are lăţimi variabile formând o adevărată câmpie aluvială, fragmentată de un microrelief caracteristic, care creează diferite condiţii ecologice.

Întreaga suprafaţă se găseşte în limitele teritorial – administrative ale judeţului Tulcea, principalele căi de acces fiind drumul european E87 Smârdan – Tulcea şi fluviul Dunărea.

Fitoclimatic aceste păduri aparţin etajului de silvostepă Ss – 51% şi etajului deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal – FD2 – 49%.

Comentariile sunt închise.